Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin med Evolutionsmedicinsk filosofi och förhållningssätt

När vi är friska tänker vi inte på vår kropp och dess behov. Vi lever gott och tänker inte på något annat! Allt är frid och fröjd!

När vi mår dåligt kan det vara av olika skäl. Vi kan må dåligt av fysisk smärta eller av psykiska besvär. Det ena påverkar det andra då fysiskt, mentalt och känslomässigt lidande är sammankopplade. Denna sammankoppling syns även bland andra levande varelser i naturen. Svampangrepp på en gren kan smittas vidare på resten av trädet och de närliggande träden.

En vetenskapligt baserad filosofi med individfokuserad syn, skapad av en modern medicinsk förhållningsmodell kallad för Evolutionsmedicin, förklarar denna sammankoppling. Med hjälp av denna modell identifieras rotorsak till komplexa kroniska sjukdomar och senare används kunskapen för at bota dessa och främja en god hälsa.

Från ett funktionsmedicinskt perspektiv är ett hälsosamt liv mer än bara ett liv utan sjukdomar utan snarare ett liv fylld med energi, ork, glädje, lust – ett liv i balans.

Funktionsmedicin utesluter inte den traditionella medicinen utan använder denna som baskunskap för att bygga upp nya dimensioner för den ultimata hälsan. Man arbetar både förebyggande och behandlande.

Grundpelarna i den Evolutionsmedicinska modellen är:

  • En patientcentrerad vård där patienten delar med sig av sin egen livshistoria och blir hörd och sedd av sin läkare eller funktionsmedicinska terapeut. Patienten känner sig delaktig i processen. Läkaren eller terapeuten bilda sig en tydlig uppfattning om sjukdomstillståndet. Det blir en upptäcktsfärd för patienten tillsammans med sin behandlande läkare eller terapeut. Resans mål är att komma fram till en patientanpassad behandlingsplan!
  • Vetenskapliga evidensbaserade metoder tillsammans med kliniska erfarenheter i ett samspel med patientens behov, livshistoria, genetiska förutsättningar, fysiologi och livsstil hjälper läkaren eller terapeuten att få en helhetsbild. Man börjar från patientens unika genetiska sammansättning och arbetar sig utåt tills man identifierar samspel med fysiologiska obalanser som ger uttryck för sjukdom. I vanliga fall när man endast utvärderar individens hälsotillstånd missar man helhetsbilden. T. ex när en patient klagar över ständig huvudvärk får patienten i första hand huvudvärkstabletter för att dämpa värken istället för att undersöka de bakomliggande faktorer som tillsammans orsakar huvudvärken.
  • Integrering av bästa medicinska praxis från flera olika discipliner där den funktionsmedicinska läkaren eller terapeuten integrerar den traditionella västerländska medicinen med metoder från andra delar av världen. I Evolutionsmedicinska modellen tillämpas senaste nytt inom analys och diagnostik. Vi vidtar förebyggande åtgärder som optimering av näring, motion och livsstil samtidigt som vi väger in effekten av kosttillskott, terapeutisk kost, avgiftningsmetoder med mera.

 

Varför Evolutionsmedicin?

I dagens samhälle upplever vi en dramatisk ökning av antal patienter med komplexa och kroniska sjukdomar, hjärtkärlsjukdomar, hjärnsjukdomar, cancer, diabetes, autoimmuna sjukdomar, ADHD, autism och andra psykiska besvär. Att bota patienten har ersatts av behandling av patienten. Detta angreppssätt innebär i vissa fall att sjukdomen under flera årstid kvarstår och endast symtomen behandlas genom medicinering.

Kroppen är av naturen programmerad för regenerering och återhämtning. Genom att endast behandla symtomen med medicin blir det som att plocka bort vissna blad från trädets grenar när det verkliga problemet gömmer sig i trädets rot.

Hur skiljer sig funktionsmedicin från konventionell skolmedicin? 


Funktionsmedicin      Konventionell skolmedicin
Hälsorienterad         sjukdomsorienterad
Patientcentrerad      Läkarcentrerad
Biokemisk individualitet Alla behandlas på samma sätt
Verksam vid kroniska sjukdomar Oftast verksam vid akuta tillstånd 
Holistisk specialiserad
långsiktigt Kostnadseffektivt  Långsiktigt Mycket dyrt 
Söker grundorsaken till sjukdomen Diagnos baseras på symtom
Primär förebyggande av sjukdom   Tidig upptäckt av sjukdom

 

Funktionsmedicin hjälper patienten att primärt skapa förebyggande strategier innan obalansen går över till diagnos av sjukdomen. Detta uppnås genom analyser av vilka alla komponenter i det biologiska nätverket identifieras och relateras funktionellt till varandra och miljön. Genom att fokusera på ett patientcentrerat förhållningssätt snarare än på den konventionella sjukdomscentrerade modellen, adresserar funktionsmedicin hela individen och inte bara symtomen. I de flesta fall är det själva patienten som har lösningar till sina egna problem och här är läkarens uppgift att skaffa fram information och organisera den i en handlingsplan som är begriplig och genomförbar för patienten. Funktionsmedicin gynnar en unik personlig inverkan på hälsa och vitalitet på individnivå. Detta är en utveckling inom medicinsk praxis som överlägsen tillgodoser behovet av hälsovård på 2000-talet. 

Granskning och utvärdering i den funktionsmedicinska modellen 

Granskningen fokuserar på patientens grundläggande kliniska huvudfunktioner genom en djupgående historia, fysisk undersökning och laboratorietester. Flera faktorer beaktas:

 Kliniska huvudfunktioner: Dessa är de grundläggande fysiologiska processerna som håller oss alla vid liv. Alla kliniska huvudfunktioner påverkas av miljö, gener och mentala tillstånd. I obalans kan de leda till symtom och sedan sjukdom. Det är inom dessa grundläggande kliniska obalanser som orsaken till alla kroniska sjukdomar kan upptäckas. De sju kliniska huvudfunktionerna är: 

– Assimilation (matsmältning, absorption, mikrobiom) 

– Försvar & reparation (immunsystem och inflammation) 

– Energi (energireglering och mitokondriell funktion) 

– Biotransformation och eliminering (toxicitet och avgiftning) 

– Kommunikation (hormoner, neurotransmittorer, immunförsvar, kognition) 

– Transport (kardiovaskulära och lymfsystem) 

– Strukturella integritet från cellulära membran till muskuloskeletala systemet

• Miljöpåverkan: Forskningen har bevisat att upp till 80% av kroniska sjukdomsrisker beror på livsstil. För att ta itu med kroniska hälsotillstånd eller sjukdomar måste man ta itu med livsstilen. 

Några viktiga justerbara livsstilsfaktorer är: 

– kvalitet på vattnet man använder 

– kvalitet på luften man andas in 

– kvalitet på allt man stoppar i eller på sig

– Vilken typ av kost man följer 

– Fysiska aktivitet

– Sömnhygien och kvalitet

– Tidigare eller pågående exponering av toxiska ämnen 

– Traumatiska upplevelse både fysiskt, känslomässigt och mentalt 

• Genetik: Varje person har en unik genuppsättning som kan orsaka olika nivåer av mottaglighet för sjukdomar. Även om det är bra att bedöma sjukdomar med en genetisk ritning på en patient, är det viktigt att inse att ens DNA inte är ett förutbestämt öde. Ny forskning har visat att genuttryck påverkas av många miljöfaktorer i såväl som patientens upplevelser, attityder och övertygelser. Detta är epigenetik. Människor kan förändra hur deras gener aktiveras och uttrycks genom sina handlingar. https://learn.genetics.utah.edu/content/epigenetics/intro/ 

• Hjärna-kropp-intelligens: Psykosociala och andliga faktorer särskilt hur man reagerar på stressfaktorer kan ha en enorm betydelse för hälsan. Att kunna integrera dessa faktorer är avgörande för en riktig helhetssyn vad gäller patienten.

Funktionsmedicinsk strategi för behandling 

Man betonar primärt på förebyggande strategier för att bemöta sjukdomar. Det finns mycket visdom i det gamla ordspråket ”ett gram förebyggande är värt ett kilo botemedel”. När en sjukdomsprocess har startat bestäms vilken klinisk huvudfunktion ansvarar för orsaken och är obalanserad. De flesta funktionella obalanser kan hanteras, vissa behandlas ordentligt och andra återgår helt till optimal funktion. Återställning hos balansen av kliniska kärnfunktioner har alltid en betydelsefull positiv inverkan på patientens hälsa. En stor verktygslåda med tillgängliga interventioner utvärderas och en anpassad behandlingsplan tillämpas för maximal påverkan på den underliggande funktionen. Funktionsmedicin utvidgar läkarens verktygslåda utöver läkemedel och kirurgiska metoder. Det innehåller också botaniska ämnen, kosttillskott, terapeutiska kost, träningsplaner, funktionell neuro-rehabilitering, avgiftning, stresshanteringstekniker och med mera. Läkaren och patienten blir aktiva partners. Ett sådant partnerskap gör det möjligt för patienten att verkligen ha kontroll över att uppgradera sin hälsa och uppnå optimalt välbefinnande. 

Rädda din hjärna nu

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar. Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.